VILLKOR & INTEGRITET

Allmänna villkor

På CV Gruppen strävar vi alltid efter att tillämpa gott affärsmannaskap och att i största möjliga mån tillgodose kundernas önskemål.

Nedanstående villkor beskriver dina rättigheter och skyldigheter då du ingår avtal med CV Gruppen.

Försäljningsvillkor
Försäljningsvillkoren gäller för CV-Gruppen Sverige AB, org nr: 559465-5598, nedan kallad säljare, och kunden, nedan kallad köpare. Villkoren börjar gälla då köparen ingår avtal med säljaren genom att göra en beställning av säljaren via hemsidan, skriftligen, via e-post och/eller muntligen.

Priser
Samtliga priser är angivna i Svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Bekräftad order prisjusteras ej. Säljaren reserverar sig för eventuella skrivfel.

Betalningsvillkor
Betalning av produkter beställda från hemsidan, skriftligen, via e-post eller muntligen faktureras med 30 dagars betalningsvillkor, om inget annat avtalats.

Information om ångerrätt
Ett CV, personligt brev eller översättning som beställs av CV Gruppen produceras specifikt för köparens räkning. På grund av detta gäller inte någon ångerrätt. På CV Gruppens CV-beställningar erbjuds istället Nöjd-Kund-Garanti. Ångerrätten omfattar inte heller digitala/nedladdningsbara produkter (som t.ex. Linkedin-guiden) då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Nöjd-Kund-Garanti
CV Gruppen erbjuder Nöjd-Kund-Garanti på CV-paketen: CV Komplett, CV Total och CV Unik. Om köparen inte är nöjd med sitt CV-paket ska denne, via e-post på info@cvgruppen.se, meddela säljaren detta. Köparen ska i detta mail tydligt åberopa att denne vill använda sig av Nöjd-Kund-Garantin. Köparen ska göra detta innan ett av följande två alternativ inträffar: 1) en tidsperiod på sju (7) dagar från det att säljaren har skickat ett första utkast av CV:t till köparen via mail, eller 2) ett färdigt CV levereras till köparen. Görs inte detta äger köparen ingen rätt att utnyttja Nöjd-Kund-Garantin. I de fall köparen utnyttjar (och har rätt till att utnyttja) Nöjd-Kund-Garantin, kommer säljaren att återbetala 100% av CV-paketets kostnad till köparen. Vänligen observera att en återbetalning kan ta upp till sju arbetsdagar. Observera även att Nöjd-Kund-Garantin gäller CV Gruppens CV-paket (CV Komplett, CV Total och CV Unik) och inte övriga produkter eller tillägstjänster som t.ex. personligt brev, översättning eller Linkedin-guiden.

Garanti
Säljaren bär inget ansvar och lämnar inga garantier att dess tjänster eller varor kommer leda till anställning eller intervju.

Avbokning av föreläsningar
Köparen har rätt att avboka en föreläsning. Avbokningar som sker mindre än 30 dagar före föreläsningen blir debiterade med 50% av föreläsningens pris. Avbokningar som sker mindre än 3 dagar före föreläsningen debiteras med 75% av föreläsningens pris.

Reklamation
Köparen får inte åberopa att han är missnöjd med varan om denne inte inom tidsramen för Nöjd-Kund-Garantin lämnar säljaren meddelande om detta. Speciella avtal kring hanteringen av reklamation kan i vissa fall tecknas. Önskas detta görs det på köparens initiativ innan beställning.

Leverans & lagring
CV Gruppens angivna leveranstider är alltid ungefärliga och kan variera. Ersättning för leveransförseningar betalas inte ut. Köparen godkänner att säljaren använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till köparen. Köparen ansvarar själv för att, på ett säkert sätt, lagra de digitala produkter som levereras via email eller laddas ner via en länk som säljaren tillhandahåller köparen. Säljaren värnar om köparens personliga integritet och kommer därför inte att spara produkterna längre än en tidsperiod på 12 månader efter avslutad leverans.

Force Majeure
Vardera part är under alla omständigheter befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av partens åtagande hindras av någon omständighet som parten skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder parten inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud.

Om omständighet av i ovanstående angivet slag inträffar framflyttas tidpunkten för parternas respektive prestationer till dess hindret undanröjts. Om prestationens fullgörande förhindrats enligt ovan mer än tre månader äger vardera parten utan ersättningsskyldighet eller ansvar skriftligen frånträda avtalet.

Förändring av de allmänna villkoren
Säljaren har när som helst rätt att ändra innehållet i dessa allmänna villkor.

Tillämpning av avtalet
Om någon del av detta avtal visar sig vara ogiltigt eller ej tillämpbart, ska övriga delar av avtalet fortfarande gälla. Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av avtalet. Eventuell tvist ska avgöras med Stockholms tingsrätt som första instans.

CV-Gruppen Sverige AB
Smedjevägen 2, 167 32 Bromma
kontakt@cvgruppen.se

 


Integritetspolicy

CV Gruppen värnar om din personliga integritet enligt dataskyddsförordningen och strävar efter att erbjuda en säker och trygg användning av hemsidan. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är av största vikt att du läser och förstår denna integritetspolicy och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss här vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som indirekt eller direkt kan hänföras till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, organisering, lagring, bearbetning och radering.

Ansvar för de personuppgifter som samlas in
CV Gruppen (Auctor Sverige AB, org nr: 559096–0117) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Detta eftersom det är CV Gruppen som bestämmer såväl ändamål som syfte med behandlingen.

Vilken information samlar vi in?
Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt.

Detta kan t.ex. vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, etc.
 • Information från tidigare ansökningshandlingar – tidigare anställningar, utbildningar, erfarenheter, bilder, etc.

Information som vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster kan följande information samlas in:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster köparen har beställt.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.

Vi rekommenderar bestämt att du inte lämnar följande uppgifter vid beställning av våra tjänster (i) ras eller etniskt ursprung, (ii) politiska åsikter, (iii) filosofiska eller religiösa åsikter, (iv) medlemskap i fackförbund eller politiskt parti, (v) fysisk eller psykisk hälsa, (vi) sexliv, (vii) förövade brott/brottsliga förfaranden, eller andra särskilda och känsliga kategorier av personuppgifter.

Hur används informationen?
Den information vi erhåller används oavsett om det rör sig om personlig- demografisk- kollektiv- eller teknisk information i syfte att administrera och genomföra din beställning och besvara eventuella frågor som du har.

Vi lämnar inte ut personuppgifter eller annan personlig information eller kombinerad personlig och demografisk information till extern part, med undantag för i följande situation:

Vi har rätt att lämna ut uppgifter om det finns en lagstadgad skyldighet för oss att göra det, om det begärs av ett offentligt organ eller annan tillsynsmyndighet eller om vi i god tro anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att (a) följa legala krav eller för att rätta sig efter domstolsbeslut; (b) skydda rättigheterna eller äganderätten till CV Gruppen; (c) förhindra ett brott eller skydda nationell säkerhet; eller (d) skydda användares personliga säkerhet eller allmänheten.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra kontraktuella åtaganden gentemot dig som kund, upprätthålla grundläggande efter-köp-service och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

 • Ett CV, personligt brev eller översättning framtaget för en köpares räkning sparas av oss i maximalt 12 månader innan det permanent raderas. Detta görs i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och serviceärenden och för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med ett kundserviceärende och/eller via ett kontaktformulär på hemsidan sparas endast tills dess att kundserviceärendet har avslutats. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse, radering, etc.

 • Du har rätt att få tillgång till din personliga data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du önskar ta del av och verifiera den information vi har om dig. En sådan kopia är gratis att begära.
 • Du har rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Du har rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter eller avtalsförpliktelser för oss som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.
 • Du har rätt till information. Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas.
 • Du har rätt till begränsning av behandling. Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Förändring av denna integritetspolicy
Om de legala kraven ändras kan vi komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på hemsidan.

 


Cookies

Du kan läsa mer om hur vi använder och hanterar cookies i vår policy för cookies som du hittar här →

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!