Allmänna villkor

På CV Gruppen strävar vi alltid efter att tillämpa gott affärsmannaskap och att i största möjliga mån tillgodose kundernas önskemål.

Nedanstående villkor beskriver dina rättigheter och skyldigheter då du ingår avtal med CV Gruppen.

Försäljningsvillkor
Försäljningsvillkoren gäller för CV Gruppen (Auctor Sverige AB, org nr: 559096–0117), nedan kallad säljare, och kunden, nedan kallad köpare. Villkoren börjar gälla då köparen ingår avtal med säljaren genom att göra en beställning av säljaren via hemsidan, skriftligen, via e-post och/eller muntligen.

Priser
Samtliga priser är angivna i Svenska kronor (SEK) och är inklusive moms och frakt. Bekräftad order prisjusteras ej. Säljaren innehar F-skatt. Säljaren reserverar sig för eventuella skrivfel.

Betalningsvillkor 

Betalkort/internetbank/Payson-konto
Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se

Paysonfaktura (med möjlighet till delbetalning)
Vi erbjuder även betalsättet ”Paysonfaktura” i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 0 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Alla köp kan även väljas att delbetalas.

Information om pantsättning
Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Äganderätten till varan övergår från säljaren till köparen när köparen fått varan levererad och när denne har erlagt full betalning till säljaren.

Information om ångerrätt
Ett CV, personligt brev eller översättning som beställs av CV Gruppen produceras specifikt för köparens räkning. På grund av detta gäller inte någon ångerrätt. På CV Gruppens CV-beställningar erbjuds istället Nöjd-Kund-Garanti.

Nöjd-Kund-Garanti
CV Gruppen erbjuder Nöjd-Kund-Garanti på CV-paketen: CV Komplett, CV Total och CV Unik. Om köparen inte är nöjd med sitt CV-paket ska denne, via e-post på info@cvgruppen.se, meddela säljaren detta. Köparen ska i detta mail tydligt åberopa att denne vill använda sig av Nöjd-Kund-Garantin. Köparen skall skicka detta mail inom sju (7) dagar från det att säljaren har skickat ett första utkast av CV:t till köparen via mail. Görs inte detta äger köparen ingen rätt att utnyttja Nöjd-Kund-Garantin. I de fall köparen utnyttjar (och har rätt till att utnyttja) Nöjd-Kund-Garantin, kommer säljaren att återbetala 100% av CV-paketets kostnad till köparen. Pengarna överförs till köparens Paysonkonto. Om så önskas, kan denne genomföra ett uttag från sitt Paysonkonto till sitt bankkonto. Uttag till ett svenskt bankkonto tar en bankdag att behandla. Observera att Nöjd-Kund-Garantin gäller CV Gruppens CV-paket (CV Komplett, CV Total och CV Unik) och inte övriga produkter eller tillägstjänster som t.ex. personligt brev, översättning eller Linkedin-guiden.

Personuppgifter
CV Gruppen strävar efter att erbjuda en säker och trygg användning av hemsidan. Nedan beskrivna integritetspolicy gäller för information som erhålls via hemsidan och dess formulär.

För att kunna beställa säljarens tjänster krävs att köparen lämnar personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, kontaktinformation och övriga uppgifter som beskriver köparens erfarenhet. Säljaren rekommenderar bestämt att köpare inte lämnar följande uppgifter vid beställning av våra tjänster (i) ras eller etniskt ursprung, (ii) politiska åsikter, (iii) filosofiska eller religiösa åsikter, (iv) medlemskap i fackförbund eller politiskt parti, (v) fysisk eller psykisk hälsa, (vi) sexliv eller (vii) förövade brott eller brottsliga förfaranden.

Den information säljaren erhåller används oavsett om det rör sig om personlig- demografisk- kollektiv- eller teknisk information i syfte att administrera och genomföra köparens beställning och besvara eventuella frågor köparen har.

Säljaren lämnar inte ut personuppgifter eller annan personlig information eller kombinerad personlig och demografisk information, med undantag för i följande situation:

Säljaren har rätt att lämna ut köparens uppgifter om det finns en lagstadgad skyldighet för säljaren att göra det, om det begärs av ett offentligt organ eller annan tillsynsmyndighet eller om säljaren i god tro anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att (a) följa legala krav eller för att rätta sig efter domstolsbeslut; (b) skydda rättigheterna eller äganderätten till CV Gruppen; (c) förhindra ett brott eller skydda nationell säkerhet; eller (d) skydda användares personliga säkerhet eller allmänheten.

Garanti
Säljaren bär inget ansvar och lämnar inga garantier att dess tjänster eller varor kommer leda till anställning eller intervju.

Avbokning av föreläsningar
Köparen har rätt att avboka en föreläsning. Avbokningar som sker mindre än 30 dagar före föreläsningen blir debiterade med 50% av föreläsningens pris. Avbokningar som sker mindre än 3 dagar före föreläsningen debiteras med 75% av föreläsningens pris.

Reklamation
Köparen får inte åberopa att han är missnöjd med varan om denne inte inom 7 dagar efter leverens lämnar säljaren meddelande om detta. Speciella avtal kring hanteringen av reklamation kan i vissa fall tecknas. Önskas detta görs det på köparens initiativ innan beställning.

Leverens
CV Gruppens angivna leverenstider är alltid ungefärliga och kan variera. Ersättning för leverensförseningar som är skäliga betalas inte ut. Med skälig leveranstid menas i detta fall 14 arbetsdagar. Skulle eventuell ersättning utbetalas motsvarar den maximalt 30% av varans pris, dock alltid minst 50 kr.

Force Majeure
Vardera part är under alla omständigheter befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av partens åtagande hindras av någon omständighet som parten skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder parten inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud.

Om omständighet av i ovanstående angivet slag inträffar framflyttas tidpunkten för parternas respektive prestationer till dess hindret undanröjts. Om prestationens fullgörande förhindrats enligt ovan mer än tre månader äger vardera parten utan ersättningsskyldighet eller ansvar skriftligen frånträda avtalet.

Förändring av de allmänna villkoren
Säljaren har när som helst rätt att ändra innehållet i dessa allmänna villkor.

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal.

CV Gruppen | Auctor Sverige AB

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!