VILLKOR

Allmänna villkor

På CV Gruppen strävar vi alltid efter att tillämpa gott affärsmannaskap och att i största möjliga mån tillgodose kundernas önskemål.

Nedanstående villkor beskriver dina rättigheter och skyldigheter då du ingår avtal med CV Gruppen.

Försäljningsvillkor
Försäljningsvillkoren gäller för CV Gruppen (Auctor Sverige AB, org nr: 559096–0117), nedan kallad säljare, och kunden, nedan kallad köpare. Villkoren börjar gälla då köparen ingår avtal med säljaren genom att göra en beställning av säljaren via hemsidan, skriftligen, via e-post och/eller muntligen.

Priser
Samtliga priser är angivna i Svenska kronor (SEK) och är inklusive moms och frakt. Bekräftad order prisjusteras ej. Säljaren innehar F-skatt. Säljaren reserverar sig för eventuella skrivfel.

Personuppgifter
CV Gruppen värnar om köparens personliga integritet och strävar efter att erbjuda en säker och trygg användning av hemsidan. Genom att använda säljarens tjänster, accepteras säljarens behandling av köparens personuppgifter. Köparen godkänner också att säljaren använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till köparen. Det är av största vikt att köparen läser och förstår dessa villkor innan säljarens tjänster används.

Vilken information samlar säljaren in?
Information som köparen ger till säljaren. Köparen kan direkt eller indirekt komma att ge säljaren information om sig själv på ett antal olika sätt.

Detta kan t.ex. vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, etc.
  • Information från tidigare ansökningshandlingar – tidigare anställningar, utbildningar, erfarenheter, etc.

Information som säljaren samlar in om köparen. När köparen använder säljarens tjänster kan följande information samlas in:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, etc.
  • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster köparen har beställt.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information – din geografiska placering.

Säljaren rekommenderar bestämt att köpare inte lämnar följande uppgifter vid beställning av säljarens tjänster (i) ras eller etniskt ursprung, (ii) politiska åsikter, (iii) filosofiska eller religiösa åsikter, (iv) medlemskap i fackförbund eller politiskt parti, (v) fysisk eller psykisk hälsa, (vi) sexliv eller (vii) förövade brott eller brottsliga förfaranden.

Hur används informationen?
Den information säljaren erhåller används oavsett om det rör sig om personlig- demografisk- kollektiv- eller teknisk information i syfte att administrera och genomföra köparens beställning och besvara eventuella frågor köparen har.

Säljaren lämnar inte ut personuppgifter eller annan personlig information eller kombinerad personlig och demografisk information, med undantag för i följande situation:

Säljaren har rätt att lämna ut köparens uppgifter om det finns en lagstadgad skyldighet för säljaren att göra det, om det begärs av ett offentligt organ eller annan tillsynsmyndighet eller om säljaren i god tro anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att (a) följa legala krav eller för att rätta sig efter domstolsbeslut; (b) skydda rättigheterna eller äganderätten till CV Gruppen; (c) förhindra ett brott eller skydda nationell säkerhet; eller (d) skydda användares personliga säkerhet eller allmänheten.

Hur länge sparas köparens personuppgifter?
Säljaren sparar köparens personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra kontraktuella åtaganden gentemot köparen och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Köparens rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Köparen har rätt att få tillgång till sin personliga data. Köparen kan begära en kopia av de uppgifter köparen önskar ta del av och verifiera den information säljaren har om köparen. En sådan kopia är gratis att begära.
  • Köparen har rätt till rättelse. Köparen har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om sig själv.
  • Köparen har rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Köparen har rätt att begära radering av sina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för säljaren som hindrar säljaren från att omedelbart radera delar av köparens data.

Betalningsvillkor 
Betalning sker enkelt och säkert med Hips. Läs mer om Hips här →

Information om ångerrätt
Ett CV, personligt brev eller översättning som beställs av CV Gruppen produceras specifikt för köparens räkning. På grund av detta gäller inte någon ångerrätt. På CV Gruppens CV-beställningar erbjuds istället Nöjd-Kund-Garanti.

Nöjd-Kund-Garanti
CV Gruppen erbjuder Nöjd-Kund-Garanti på CV-paketen: CV Komplett, CV Total och CV Unik. Om köparen inte är nöjd med sitt CV-paket ska denne, via e-post på info@cvgruppen.se, meddela säljaren detta. Köparen ska i detta mail tydligt åberopa att denne vill använda sig av Nöjd-Kund-Garantin. Köparen ska göra detta innan ett av följande två alternativ inträffar: 1) en tidsperiod på sju (7) dagar från det att säljaren har skickat ett första utkast av CV:t till köparen via mail, eller 2) ett färdigt CV levereras till köparen. Görs inte detta äger köparen ingen rätt att utnyttja Nöjd-Kund-Garantin. I de fall köparen utnyttjar (och har rätt till att utnyttja) Nöjd-Kund-Garantin, kommer säljaren att återbetala 100% av CV-paketets kostnad till köparen. Pengarna överförs till köparens Paysonkonto. Om så önskas, kan denne genomföra ett uttag från sitt Paysonkonto till sitt bankkonto. Uttag till ett svenskt bankkonto tar en bankdag att behandla. Observera att Nöjd-Kund-Garantin gäller CV Gruppens CV-paket (CV Komplett, CV Total och CV Unik) och inte övriga produkter eller tillägstjänster som t.ex. personligt brev, översättning eller Linkedin-guiden.

Garanti
Säljaren bär inget ansvar och lämnar inga garantier att dess tjänster eller varor kommer leda till anställning eller intervju.

Avbokning av föreläsningar
Köparen har rätt att avboka en föreläsning. Avbokningar som sker mindre än 30 dagar före föreläsningen blir debiterade med 50% av föreläsningens pris. Avbokningar som sker mindre än 3 dagar före föreläsningen debiteras med 75% av föreläsningens pris.

Reklamation
Köparen får inte åberopa att han är missnöjd med varan om denne inte inom tidsramen för Nöjd-Kund-Garantin lämnar säljaren meddelande om detta. Speciella avtal kring hanteringen av reklamation kan i vissa fall tecknas. Önskas detta görs det på köparens initiativ innan beställning.

Leverens
CV Gruppens angivna leverenstider är alltid ungefärliga och kan variera. Ersättning för leverensförseningar betalas inte ut.

Force Majeure
Vardera part är under alla omständigheter befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av partens åtagande hindras av någon omständighet som parten skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder parten inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud.

Om omständighet av i ovanstående angivet slag inträffar framflyttas tidpunkten för parternas respektive prestationer till dess hindret undanröjts. Om prestationens fullgörande förhindrats enligt ovan mer än tre månader äger vardera parten utan ersättningsskyldighet eller ansvar skriftligen frånträda avtalet.

Förändring av de allmänna villkoren
Säljaren har när som helst rätt att ändra innehållet i dessa allmänna villkor.

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal.

CV Gruppen | Auctor Sverige AB
Midskeppsgatan 10, 120 66 Stockholm
kontakt@cvgruppen.se

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!